SFS 2013:1155 Förordning om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

131155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:7) om
dansarutbildning;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning

ska ha följande lydelse.

23 §

En elev får inte antas till dansarutbildning om inte en läkare eller en

fysioterapeut bedömt att eleven kan genomföra utbildningen utan uppenbar
risk för skada på elevens hälsa eller utveckling.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.
2. Vid tillämpningen av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med

fysioterapeut.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:1155

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013