SFS 2013:1157 Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

131157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för yrkesintroduktionsanställningar;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för

att stimulera yrkesintroduktionsanställning av ungdomar under 25 år.

2 §

Stödet har godkänts av Europeiska kommissionen enligt artikel 107 i

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kan inte kombineras med
andra stöd för samma ändamål.

Anställningar för vilka stöd får lämnas

3 §

Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med yrkesintroduk-

tionsanställningar avses i denna förordning anställningar som omfattas av ett
centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion och som innehåller en andel med
utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som sak-
nar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa.

4 §

Om den som anställs är arbetslös och har relevant yrkeserfarenhet ska

han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra måna-
der närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen.

5 §

Den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara anställd hos

arbetsgivaren, om inte

1. anställningen innebär andra arbetsuppgifter på ett annat kollektivavtals-

område än de arbetsuppgifter som omfattas av yrkesintroduktionsanställ-
ningen, eller

2. anställningen avser arbete vid sidan av gymnasiestudier på heltid.

6 §

Stöd lämnas om

1. den som anställs har fyllt 15 men inte 25 år,
2. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst sex måna-

der, och

3. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent

av arbetstiden.

SFS 2013:1157

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1157

7 §

Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent eller mer av

arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av lönen enligt kollektivavtal för
en anställning utan utbildning eller handledning.

Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25 procent av ar-

betstiden, ska lönen minst motsvara den andel av arbetstiden som inte är ut-
bildning eller med handledning.

8 §

Stöd får inte lämnas om den anställde under de senaste 18 månaderna

har haft en yrkesintroduktionsanställning på samma kollektivavtalsområde,
för vilken stöd har lämnats.

Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren tidigare fått stöd för yrkesintroduk-

tionsanställning för samma person.

9 §

Stöd får endast lämnas om det beträffande den utbildning eller den

handledning som ska ingå i anställningen finns en upprättad utbildningsplan.
En sådan utbildningsplan ska vara underskriven av arbetsgivaren och den an-
ställde och minst innehålla uppgift om:

1. utbildningens och handledningens innehåll och omfattning,
2. målet med utbildningen och handledningen, och
3. vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen.

10 §

Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den utbildning och

handledning som anges i utbildningsplanen.

Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av

arbetstiden får utbildningen inte utgöras av: gymnasieskola, gymnasiesär-
skola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i
svenska för invandrare, yrkeshögskolan, utbildningar som anordnas av en
folkhögskola eller ett studieförbund, utbildningar som omfattas av högskole-
lagen (1992:1434), förordningen (2000:521) om statligt stöd till komplette-
rande utbildningar och förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst-
och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av

arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som
anges i andra stycket.

Stöd i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för
handledning

11 § Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning.

Stöd lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar, dock under

högst tolv månader.

12 §

Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till arbetsgivaren genom bi-

drag med 115 kr per anställd och dag. Vid deltidsarbete minskas stödet i för-
hållande till arbetstiden.

13 §

Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbets-

givaren av ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift och den allmänna
löneavgift för den anställde som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt social-
avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift om den

background image

3

SFS 2013:1157

anställde vid årets ingång hade fyllt 26 år. Stöd lämnas dock högst med det
belopp som skulle ha betalats vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.

14 §

Stöd i form av lönesubvention tillgodoförs arbetsgivaren genom kredi-

tering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

15 §

Stöd i form av lönesubvention och handledarstöd får sammantaget inte

överstiga 50 procent av lönekostnaden. Med lönekostnad avses bruttolön
inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Förfarandebestämmelser

16 §

Den lokala arbetstagarorganisationen eller om sådan saknas, den cen-

trala arbetstagarorganisationen, ska ges möjlighet att yttra sig över om lön och
utbildningsplan är i enlighet med kollektivavtalet.

17 §

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Arbetsförmedlingen.

Beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fattas efter ansökan från

arbetsgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som be-
hövs för prövningen.

18 §

Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid beslutstillfället är

registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket.

Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatte-

skulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller
betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer efter det

att beslutet om stöd har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet.
Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att
arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

19 §

Arbetsgivaren ska inom sextio dagar från den arbetsmånads slut som

stödet avser lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det
stödbelopp som ska krediteras på skattekontot och av det ekonomiska stödet
för handledning. Lämnas inte underlaget inom föreskriven tid förlorar arbets-
givaren rätt till stöd för den arbetsmånaden.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att lämna underlaget inom 60 dagar. Underlaget ska då lämnas
inom den tid som Arbetsförmedlingen beslutar.

20 §

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs

för krediteringen.

Stöd i form av lönesubvention krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12

i månaden efter det att underlaget inkommit, med undantag för januari månad
då stödet i stället krediteras den 17.

21 §

Arbetsförmedlingens beslut om att en arbetsgivare har rätt till stöd ska

förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla föränd-

background image

4

SFS 2013:1157

ringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska om-
prövas vid ändrade förhållanden.

Tillsyn och uppföljning

22 §

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd för yrkesintroduktion används

på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den

som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna
de uppgifter som behövs för granskningen.

23 §

Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna

uppgifter till Arbetsförmedlingen om innehållet och omfattningen på den ut-
bildning och handledning som den anställde har fått.

Återbetalning och återkrav

24 §

En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig om han eller hon genom

att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har
lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall än i första stycket har lämnats på felaktig grund eller

med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han
eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

25 §

En mottagare av stöd är vidare återbetalningsskyldig om den arbets-

tagare för vilken arbetsgivaren har beviljats stöd inte har fått den utbildning
eller handledning som han eller hon har rätt till enligt upprättad utbildnings-
plan.

26 §

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 24 § ska

Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda eller utbe-
talda beloppet.

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Arbets-

förmedlingen besluta att återkräva ett belopp som får anses skäligt mot bak-
grund av den utbildning eller handledning som arbetstagaren har fått i relation
till vad han eller hon skulle ha fått enligt upprättad utbildningsplan.

27 §

Arbetsförmedlingen får bevilja anstånd med betalningen eller träffa

avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbe-

talningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har för-
fallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

28 §

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmåls-

ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när
den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett
avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer
av beslutet om anstånd eller avtalet om avbetalningsplan.

background image

5

SFS 2013:1157

29 §

Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid ett senare tillgodoförande av

stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i av-
räkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller vid skyldig-
het att betala ränta.

Omprövning och överklagande

30 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos

myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

31 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om ompröv-
ning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första
stycket och 29 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

32 §

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013