SFS 2013:1156 Förordning om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

131156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:711) om
ersättningar för vissa kostnader för
gränsöverskridande hälso- och sjukvård;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:711) om ersättningar för

vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

6 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privat-

praktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättnings-
system som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det
riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med

fysioterapeut.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1156

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013