SFS 2013:1124 Förordning om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

131124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster
på den inre marknaden;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1078) om tjänster på

den inre marknaden

dels att 1, 2, 10, 11, 15, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 12 § ska sättas närmast före 11 §.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december
2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen
kompletterar Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av
den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssyste-
met för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut
2008/49/EG (IMI-förordningen)

1.

De definitioner som används i förordningen har samma innebörd som i

lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av

intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) finns i andra författningar.

2 §

En behörig myndighet som avser att fatta beslut om krav som avses i ar-

tikel 15.7 och artikel 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet ska anmäla försla-
get till Kommerskollegium och ange skälen till kraven. Kommerskollegium
ska anmäla förslaget till Europeiska kommissionen (kommissionen).

10 §

En behörig myndighet ska vid registrering i informationssystemet för

den inre marknaden (IMI) utse två eller flera fysiska personer som användare
i IMI enligt följande:

– minst en användare som är handläggare med behörighet att skicka och

besvara förfrågningar, och

– en användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala

datahanteringen hos myndigheten.

11 §

Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssam-

arbetet enligt tjänstedirektivet i Sverige. Den samordnande myndigheten ska
besvara frågor när en svensk behörig myndighet saknas, bistå behöriga myn-
digheter från ett annat land inom EES att hitta rätt myndighet i Sverige samt

1 EUT L 316, 14.11.2012, s. 1 (Celex 32012R1024).

SFS 2013:1124

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1124

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

underrätta kommissionen i de fall då andra länder inom EES inte uppfyller
sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd.

15 §

Konsumentverket är samordnande myndighet för varningar (varnings-

samordnare) enligt 10 och 14 §§ lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden.

Konsumentverket ska använda IMI och disponera en elektronisk brevlåda

kopplad till IMI.

20 §

Varningar, ytterligare information, frågor, återkallelser av varningar,

rättelser av information och förslag att avsluta en varning eller invändningar
mot förslag att avsluta en varning ska sändas genom IMI.

21 §

Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i

IMI.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

;