SFS 2013:1159 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

131159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MEGOHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:MEGOHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:MEGOHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i vallagen (2005:837);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om vallagen (2005:837)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 3 och 5 ��, 2 kap. 11 och 12 ��, 3 kap. 3 �, 4 kap. 20 � samt</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 11 a � och 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kom-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">munfullm�ktige ska h�llas samma dag. Valdag ska vara den andra s�ndagen i<br/>september. Val till Europaparlamentet ska h�llas i juni vart femte �r. Om<br/>Europeiska unionens r�d i ett s�rskilt fall beslutar det, ska valet i st�llet h�llas<br/>i april, maj eller juli val�ret.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid omval till riksdagen best�mmer regeringen vilken dag som ska vara</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullm�ktige best�mmer den<br/>centrala valmyndigheten, efter samr�d med l�nsstyrelsen, vilken dag som ska<br/>vara valdag.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid extra val enligt 3 kap. 11 � regeringsformen best�mmer regeringen vil-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ken dag som ska vara valdag.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid extra val enligt 6 kap. 5 � regeringsformen best�mmer riksdagens tal-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">man, efter samr�d med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara<br/>valdag.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid extra val enligt 5 kap. 5 a � kommunallagen (1991:900) best�mmer</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">landstings- eller kommunfullm�ktige, efter samr�d med den centrala valmyn-<br/>digheten och l�nsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Valbar till Europaparlamentet �r var och en som har r�str�tt enligt 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">En unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare �r dock valbar endast<br/>under den ytterligare f�ruts�ttningen att han eller hon i sin hemstat inte f�rlo-<br/>rat sin valbarhet vid val till Europaparlamentet.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr r�dets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastst�llande av n�rmare<br/>best�mmelser f�r r�str�tt och valbarhet vid val till Europaparlamentet f�r unionsmed-<br/>borgare som �r bosatta i en medlemsstat d�r de inte �r medborgare (EGT L 329,<br/>30.12.1993, s. 76, Celex 31993L0109), �ndrat genom r�dets direktiv 2013/1/EU (EUT<br/>L 26, 26.1.2013, s. 27, Celex 32013L0001).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2010:1416.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1159</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 januari 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1159</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare och som �nskar</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">kandidera vid val till Europaparlamentet ska i en egenh�ndigt undertecknad<br/>f�rs�kran till den centrala valmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, sitt f�delsedatum och sin</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�delseort samt den senaste adressen i hemstaten,</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r han eller hon senast</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">var upptagen i r�stl�ngd, och</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�rklara att han eller hon inte kandiderar vid val till Europaparlamentet i</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">n�gon annan stat och inte genom ett r�ttsligt avg�rande eller administrativt<br/>beslut har f�rlorat sin valbarhet i sin hemstat.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en unionsmedborgare har f�rklarat att han eller hon vill kandidera vid</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">val till Europaparlamentet i Sverige och att han eller hon inte har f�rlorat sin<br/>valbarhet i hemstaten, ska den centrala valmyndigheten s�nda en underr�t-<br/>telse om detta till den beh�riga myndigheten i den stat d�r personen �r med-<br/>borgare.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i 11 � ska den centrala valmyndigheten beg�ra upp-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">lysningar fr�n den beh�riga myndigheten i unionsmedborgarens hemstat om<br/>huruvida unionsmedborgaren har f�rlorat sin valbarhet i hemstaten.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en beh�rig myndighet i en annan medlemsstat beg�r upplysningar fr�n</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">den centrala valmyndigheten om huruvida en svensk medborgare som vill<br/>kandidera i val till Europaparlamentet i den andra staten har f�rlorat sin val-<br/>barhet h�r, ska den centrala valmyndigheten s� snart som m�jligt och senast<br/>inom fem arbetsdagar fr�n det att beg�ran togs emot l�mna den beg�rande<br/>myndigheten upplysningar om kandidatens valbarhet i val till Europaparla-<br/>mentet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En anm�lan av kandidater ska inte beaktas om partiet inte kan visa att</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det har f�tt kandidaternas samtycke till att anm�la dem. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare anm�ls som kan-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">didat i val till Europaparlamentet och den beh�riga myndigheten i kandida-<br/>tens hemstat l�mnar upplysningar som visar att han eller hon har f�rlorat sin<br/>valbarhet d�r, ska anm�lan inte beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I varje kommun ska det finnas en valn�mnd, som �r lokal valmyndighet</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">med ansvar i kommunen f�r fr�gor om val.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Att kommunerna ska se till att det finns en vallokal f�r varje valdistrikt</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">framg�r av 4 kap. 20 �.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I val som g�ller hela landet ansvarar varje kommun ocks� f�r att det i kom-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">munen finns r�stningslokaler som i fr�ga om lokalisering, tillg�nglighet och<br/>�ppeth�llande ger v�ljarna goda m�jligheter att r�sta.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1159</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Varje kommun ska se till att det finns l�mpliga lokaler som kan</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">anv�ndas som vallokaler och som i fr�ga om lokalisering, tillg�nglighet och<br/>�ppeth�llande ger v�ljarna goda m�jligheter att r�sta.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid val till kommunfullm�ktige och landstingsfullm�ktige ska unions-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">medborgare som enligt 4 kap. 2 � andra stycket kommunallagen (1991:900)<br/>har r�str�tt tas upp i r�stl�ngd om de skriftligen senast 30 dagar f�re valdagen<br/>hos den centrala valmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. anm�ler att de vill bli upptagna i r�stl�ngden, och<br/>2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin f�delsetid eller i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kommande fall sitt personnummer.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">V�ljare som har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf st�r kvar d�r</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">tills de stryks fr�n den p� egen beg�ran eller villkoren f�r r�str�tt inte l�ngre<br/>�r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid val till Europaparlamentet ska unionsmedborgare som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">svenska medborgare tas upp i r�stl�ngd endast om de fyller 18 �r senast p�<br/>valdagen, �r folkbokf�rda h�r i landet eller �r bosatta h�r men, enligt 5 �<br/>andra stycket folkbokf�ringslagen (1991:481), inte ska folkbokf�ras h�r och<br/>om de senast 30 dagar f�re valdagen skriftligen hos l�nsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. anm�ler att de vill bli upptagna i r�stl�ngden,<br/>2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt, i fr�ga om den som inte</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�r folkbokf�rd, sin f�delsetid eller i f�rekommande fall sitt personnummer,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. anger den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r de senast var upp-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tagna i r�stl�ngd, och</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">4. f�rs�krar att de inte kommer att r�sta i en annan medlemsstat.<br/>Underr�ttelse om att n�gon har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ska s�ndas till den beh�riga myndigheten i den stat d�r v�ljaren �r medbor-<br/>gare.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">V�ljare som har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf st�r kvar d�r</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">till dess de stryks fr�n den p� egen beg�ran eller villkoren f�r r�str�tt inte<br/>l�ngre �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 28 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Mathias S�fsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">5 �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vallagen (2005:837);

utf�rdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om vallagen (2005:837)

dels att 1 kap. 3 och 5 ��, 2 kap. 11 och 12 ��, 3 kap. 3 �, 4 kap. 20 � samt

5 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 11 a � och 5 kap.

2 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

3

Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kom-

munfullm�ktige ska h�llas samma dag. Valdag ska vara den andra s�ndagen i
september. Val till Europaparlamentet ska h�llas i juni vart femte �r. Om
Europeiska unionens r�d i ett s�rskilt fall beslutar det, ska valet i st�llet h�llas
i april, maj eller juli val�ret.

Vid omval till riksdagen best�mmer regeringen vilken dag som ska vara

valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullm�ktige best�mmer den
centrala valmyndigheten, efter samr�d med l�nsstyrelsen, vilken dag som ska
vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 � regeringsformen best�mmer regeringen vil-

ken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 � regeringsformen best�mmer riksdagens tal-

man, efter samr�d med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara
valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a � kommunallagen (1991:900) best�mmer

landstings- eller kommunfullm�ktige, efter samr�d med den centrala valmyn-
digheten och l�nsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

5 �

Valbar till Europaparlamentet �r var och en som har r�str�tt enligt 4 �.

En unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare �r dock valbar endast
under den ytterligare f�ruts�ttningen att han eller hon i sin hemstat inte f�rlo-
rat sin valbarhet vid val till Europaparlamentet.

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Jfr r�dets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastst�llande av n�rmare
best�mmelser f�r r�str�tt och valbarhet vid val till Europaparlamentet f�r unionsmed-
borgare som �r bosatta i en medlemsstat d�r de inte �r medborgare (EGT L 329,
30.12.1993, s. 76, Celex 31993L0109), �ndrat genom r�dets direktiv 2013/1/EU (EUT
L 26, 26.1.2013, s. 27, Celex 32013L0001).

3 Senaste lydelse 2010:1416.

SFS 2013:1159

Utkom fr�n trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1159

2 kap.

11 �

En unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare och som �nskar

kandidera vid val till Europaparlamentet ska i en egenh�ndigt undertecknad
f�rs�kran till den centrala valmyndigheten

1. ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, sitt f�delsedatum och sin

f�delseort samt den senaste adressen i hemstaten,

2. ange den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r han eller hon senast

var upptagen i r�stl�ngd, och

3. f�rklara att han eller hon inte kandiderar vid val till Europaparlamentet i

n�gon annan stat och inte genom ett r�ttsligt avg�rande eller administrativt
beslut har f�rlorat sin valbarhet i sin hemstat.

N�r en unionsmedborgare har f�rklarat att han eller hon vill kandidera vid

val till Europaparlamentet i Sverige och att han eller hon inte har f�rlorat sin
valbarhet i hemstaten, ska den centrala valmyndigheten s�nda en underr�t-
telse om detta till den beh�riga myndigheten i den stat d�r personen �r med-
borgare.

11 a �

I fall som avses i 11 � ska den centrala valmyndigheten beg�ra upp-

lysningar fr�n den beh�riga myndigheten i unionsmedborgarens hemstat om
huruvida unionsmedborgaren har f�rlorat sin valbarhet i hemstaten.

Om en beh�rig myndighet i en annan medlemsstat beg�r upplysningar fr�n

den centrala valmyndigheten om huruvida en svensk medborgare som vill
kandidera i val till Europaparlamentet i den andra staten har f�rlorat sin val-
barhet h�r, ska den centrala valmyndigheten s� snart som m�jligt och senast
inom fem arbetsdagar fr�n det att beg�ran togs emot l�mna den beg�rande
myndigheten upplysningar om kandidatens valbarhet i val till Europaparla-
mentet i Sverige.

12 �

En anm�lan av kandidater ska inte beaktas om partiet inte kan visa att

det har f�tt kandidaternas samtycke till att anm�la dem.

Om en unionsmedborgare som inte �r svensk medborgare anm�ls som kan-

didat i val till Europaparlamentet och den beh�riga myndigheten i kandida-
tens hemstat l�mnar upplysningar som visar att han eller hon har f�rlorat sin
valbarhet d�r, ska anm�lan inte beaktas.

3 kap.

3 �

4

I varje kommun ska det finnas en valn�mnd, som �r lokal valmyndighet

med ansvar i kommunen f�r fr�gor om val.

Att kommunerna ska se till att det finns en vallokal f�r varje valdistrikt

framg�r av 4 kap. 20 �.

I val som g�ller hela landet ansvarar varje kommun ocks� f�r att det i kom-

munen finns r�stningslokaler som i fr�ga om lokalisering, tillg�nglighet och
�ppeth�llande ger v�ljarna goda m�jligheter att r�sta.

4 �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket upph�vs.

background image

3

SFS 2013:1159

4 kap.

20 �

5

Varje kommun ska se till att det finns l�mpliga lokaler som kan

anv�ndas som vallokaler och som i fr�ga om lokalisering, tillg�nglighet och
�ppeth�llande ger v�ljarna goda m�jligheter att r�sta.

F�r varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.

5 kap.

2 a �

Vid val till kommunfullm�ktige och landstingsfullm�ktige ska unions-

medborgare som enligt 4 kap. 2 � andra stycket kommunallagen (1991:900)
har r�str�tt tas upp i r�stl�ngd om de skriftligen senast 30 dagar f�re valdagen
hos den centrala valmyndigheten

1. anm�ler att de vill bli upptagna i r�stl�ngden, och
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin f�delsetid eller i f�re-

kommande fall sitt personnummer.

V�ljare som har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf st�r kvar d�r

tills de stryks fr�n den p� egen beg�ran eller villkoren f�r r�str�tt inte l�ngre
�r uppfyllda.

3 �

Vid val till Europaparlamentet ska unionsmedborgare som inte �r

svenska medborgare tas upp i r�stl�ngd endast om de fyller 18 �r senast p�
valdagen, �r folkbokf�rda h�r i landet eller �r bosatta h�r men, enligt 5 �
andra stycket folkbokf�ringslagen (1991:481), inte ska folkbokf�ras h�r och
om de senast 30 dagar f�re valdagen skriftligen hos l�nsstyrelsen

1. anm�ler att de vill bli upptagna i r�stl�ngden,
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt, i fr�ga om den som inte

�r folkbokf�rd, sin f�delsetid eller i f�rekommande fall sitt personnummer,

3. anger den valkrets eller det omr�de i hemstaten d�r de senast var upp-

tagna i r�stl�ngd, och

4. f�rs�krar att de inte kommer att r�sta i en annan medlemsstat.
Underr�ttelse om att n�gon har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf

ska s�ndas till den beh�riga myndigheten i den stat d�r v�ljaren �r medbor-
gare.

V�ljare som har tagits upp i r�stl�ngd enligt denna paragraf st�r kvar d�r

till dess de stryks fr�n den p� egen beg�ran eller villkoren f�r r�str�tt inte
l�ngre �r uppfyllda.

Denna lag tr�der i kraft den 28 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

5 �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;