SFS 2013:1160 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

131160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:1160

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1160

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Verksamheter och farliga ämnen

Denna bilaga innehåller en förteckning med beskrivningar av verksamheter
och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 5 § och en förteckning över så-
dana farliga ämnen i utsläpp som avses i 11 a §.

AVDELNING 4

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA �MNEN

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som ska
tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över
farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda kate-
gorier av farliga ämnen.

Avsnitt 1 � Farliga ämnen

Farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i
sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verk-
samheten ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Avsnitt 2 � Särskilda kategorier av farliga ämnen som inte särskilt anges i

Avsnitt 1

1 Senaste lydelse 2013:262.

Farliga ämnen

Mängd i ton

Petroleumprodukter:
� bensin och nafta,
� fotogen (inklusive flygbränslen),
� gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och
blandkomponenter för gasoljor),
� tunga eldningsoljor

25 000