SFS 2013:1161 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

131161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (1999:382) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgär-
der för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga
ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT
L 197, 24.7.2012, s. 1, Celex 32012L0018).

SFS 2013:1161

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1161

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning över farliga ämnen
och DEL 2 som innehåller en förteckning över särskilda kategorier av farliga
ämnen.

DEL 1 � FARLIGA �MNEN

DEL 2 � S�RSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA �MNEN SOM INTE
S�RSKILT ANGES I DEL 1

2 Senaste lydelse 2009:690.

Farliga ämnen

Mängd i ton för tillämpning av
lägre
kravnivån

högre
kravnivån

Petroleumprodukter:
� bensin och nafta,
� fotogen (inklusive flygbränslen),
� gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta
eldningsoljor och blandkomponenter för
gasoljor),
� tunga eldningsoljor

2 500

25 000