SFS 2013:1162 Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

131162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (1997:1322) om bidrag till

kommunal energi- och klimatrådgivning ska ha följande lydelse.

2 §

2

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och

miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens kli-
matpåverkan och bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpoli-
tiska målen uppnås. Energi- och klimatrådgivningen ska därför förmedla
lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energian-
vändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energian-
vändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även
omfatta transporter av personer och gods.

Energi- och klimatrådgivningen ska
1. tillhandahålla information om förnybar energi samt om praktiska detaljer

och om fördelar med användning av sådan energi i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,

2. ge råd om värmesystem och luftkonditioneringssystem i enlighet med

artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av
den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

Vid energi- och klimatrådgivning avses med uttrycket primärenergi sådan

energi som inte har genomgått någon omvandling.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s.13, Celex 32010L0031).

2 Senaste lydelse 2012:2.

SFS 2013:1162

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013