SFS 2013:1163 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

131163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1592) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2006:1592) om energidekla-

ration för byggnader ska införas två nya paragrafer, 7 a och 11 a §§, av
följande lydelse.

7 a §

De rekommendationer som enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985)

om energideklaration för byggnader lämnas i en energideklaration ska vara av
betydelse för den aktuella byggnaden, tekniskt genomförbara och inkludera åt-
gärder på klimatskärm eller installationssystem med eller utan samband med
ändring eller ombyggnad. Energideklarationen ska innehålla uppgifter om var
det finns ytterligare information om de rekommenderade åtgärderna och vad
som krävs för att genomföra dem samt om beräkningen av rekommendationer-
nas kostnadseffektivitet.

11 a §

Boverket ska föra ett register över dem som har certifierats enligt

10 § för att upprätta energideklarationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om
byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s.13, Celex 32010L0031).

SFS 2013:1163

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;