SFS 2013:1164 Lag om elektroniska vägtullssystem

131164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elektroniska vägtullssystem;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Syftet med denna lag är att skapa förutsättningar för att använda stan-

dardiserad fordonsutrustning i elektroniska vägtullssystem enligt Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskom-
patibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen

2 och kommis-

sionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det
europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för
detta

3 (EETS-beslutet).

2 §

Denna lag gäller endast elektroniska vägtullssystem där fordonsutrust-

ning används.

Lagens bestämmelser om betalningsförmedlare gäller endast förmedlare

som är registrerade enligt denna lag eller i enlighet med EETS-beslutet i den
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där förmedlaren
är etablerad.

Lagens bestämmelser om väganvändare gäller endast väganvändare som

har träffat avtal med en sådan betalningsförmedlare som avses i andra stycket.

3 §

Denna lag ska inte tillämpas på ett mindre och helt lokalt elektroniskt

vägtullssystem om kostnaderna för att uppfylla de föreskrivna kraven inte står
i proportion till fördelarna.

Den som avser att inrätta ett sådant system som avses i första stycket ska

anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

Definitioner

4 §

I denna lag avses med

1. anmält organ: ett organ som har anmälts enligt 7–9 §§ lagen (2011:791)

om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelser i en
annan stat inom EES eller i Turkiet,

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU4, rskr. 2013/14:132.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 124 (Celex 32004L0052).

3 EUT L 268, 13.10.2009, s. 11 (Celex 32009D0750).

SFS 2013:1164

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1164

2. avgiftsupptagare: en myndighet eller en juridisk person som genom ett

elektroniskt vägtullssystem tar upp vägtullar för fordonstrafik i ett vägtulls-
område,

3. betalningsförmedlare: en juridisk person som förmedlar betalning av

vägtull från en väganvändare till en avgiftsupptagare,

4. elektroniskt vägtullssystem: ett tekniskt och administrativt system för att

ta upp vägtullar i ett vägtullsområde med stöd av fordonsutrustning,

5. fordonsutrustning: en komplett uppsättning maskinvaru- och program-

varukomponenter som behövs för att kunna använda ett elektroniskt vägtulls-
system och som är installerade i ett fordon för insamling, lagring, bearbet-
ning, fjärrmottagning och överföring av data,

6. färdvägsdeklaration: en sådan uppgift till en avgiftsupptagare som be-

kräftar att ett fordon har framförts inom dennes vägtullsområde,

7. teknisk utrustning: all teknisk utrustning och alla tekniska komponenter,

inklusive mjukvara, i ett elektroniskt vägtullssystem som behövs för att säker-
ställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem,

8. väganvändare: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

en betalningsförmedlare om förmedling av vägtull till avgiftsupptagare,

9. vägtull: en avgift eller skatt som betalas för fordonstrafik i ett vägtulls-

område,

10. vägtullsområde: en väg, gata, led eller färja som är att anse som en väg,

ett torg eller ett annat område, där ett elektroniskt vägtullssystem används.

I övrigt har de termer som används i denna lag samma betydelse som i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner.

Betalningsförmedlare

5 §

En juridisk person som är etablerad i Sverige ska, efter ansökan hos den

myndighet som regeringen bestämmer, registreras som betalningsförmedlare
om den juridiska personen

1. innehar föreskriven certifiering,
2. har föreskriven och godkänd teknisk utrustning,
3. har kompetens i fråga om elektroniska vägtullssystem eller motsvarande

system,

4. har lämplig finansiell ställning,
5. har upprättat och kan upprätthålla en global riskhanteringsplan, och
6. har gott anseende.

6 §

En betalningsförmedlare ska inom två år från registreringen träffa avtal

om förmedling av vägtull med avgiftsupptagare för samtliga vägtullsområden
som omfattas av denna lag eller av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska
vägtullssystem i gemenskapen

4.

Betalningsförmedlaren ska upprätthålla den fullständiga täckning av väg-

tullsområden som avses i första stycket. Om täckningen skulle ändras ska
fullständig täckning återupprättas inom sex månader.

4 EUT L 166, 30.4.2004, s. 124 (Celex 32004L0052).

background image

3

SFS 2013:1164

7 §

En betalningsförmedlare ska

1. när ett avtal om förmedling av vägtull träffas med en väganvändare in-

formera denne om den behandling av personuppgifter som avtalet medför och
om väganvändarens rättigheter enligt personuppgiftslagen (1998:204),

2. informera väganvändarna om sin täckning enligt 6 § och eventuella för-

ändringar av den,

3. vid behov förse de väganvändare med vilka avtal om förmedling av väg-

tull har träffats med fordonsutrustning som uppfyller föreskrivna tekniska
krav och visa att utrustningen uppfyller kraven,

4. tillhandahålla lämpliga tjänster och tekniskt stöd för anpassning av for-

donsutrustning,

5. ansvara för de fasta parametrar för klassificering av ett fordon som är

lagrade i fordonsutrustningen eller hos betalningsförmedlaren,

6. se till att variabla parametrar för klassificering av ett fordon kan ställas

in manuellt genom fordonsutrustningen,

7. föra en förteckning över fordonsutrustning som inte längre är godkänd

och som hänför sig till ett avtal mellan förmedlaren och en väganvändare,

8. offentliggöra sina villkor för att träffa avtal med en väganvändare, och
9. samarbeta med avgiftsupptagare vid indrivning av vägtullar.

8 §

I en faktura till en väganvändare ska betalningsförmedlaren specificera

vägtullarna. Tidpunkt och plats för avgiftspliktens inträde samt typ av vägtull
ska anges, om inte väganvändaren har godkänt att uppgifterna utelämnas.
Vidare ska vägtullarna redovisas separat från betalningsförmedlarens egen
avgift.

9 §

Om förutsättningarna i 5 § 1, 4, 5 eller 6 inte längre är uppfyllda eller

om den registrerade begär det ska registreringen som betalningsförmedlare
återkallas.

Avgiftsupptagare

10 §

En avgiftsupptagare ska se till att de elektroniska vägtullssystem som

denne ansvarar för alltid uppfyller föreskrivna tekniska krav som gör det möj-
ligt att använda standardiserad utrustning i fordonen.

Vid en brist i systemet, som beror på avgiftsupptagaren, ska denne se till att

en väganvändare kan passera vägtullsområdet säkert med minsta möjliga för-
dröjning och utan att det bedöms som en underlåtenhet att betala vägtull.

11 §

En avgiftsupptagare ska i en områdesdeklaration ange de allmänna

villkor som ska vara uppfyllda för att en betalningsförmedlare ska få verka i
avgiftsupptagarens vägtullsområde.

12 §

En avgiftsupptagare ska ge en betalningsförmedlare som uppfyller vill-

koren i 11 § och eventuella särskilda villkor rätt att verka i avgiftsupptagarens
vägtullsområde.

Avgiftsupptagaren ska på sin webbplats tillhandahålla en offentlig förteck-

ning över betalningsförmedlare med vilka denne har träffat avtal om förmed-
ling av vägtull.

background image

4

SFS 2013:1164

13 §

En avgiftsupptagare ska acceptera registrering av fordons passager

genom godkänd fordonsutrustning som är i drift och som hänför sig till en be-
talningsförmedlare med vilken denne har ett avtal om förmedling av vägtull.

14 §

En avgiftsupptagare ska vid behov samarbeta med

1. en betalningsförmedlare för att utföra tester av avgiftsupptagarens elekt-

roniska vägtullssystem, och

2. en betalningsförmedlare, tillverkare eller ett anmält organ för att bedöma

om viss teknisk utrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elekt-
roniska vägtullssystem.

Väganvändare

15 §

En väganvändare ska se till att

1. korrekta användar- och fordonsuppgifter lämnas till betalningsförmedla-

ren,

2. fordonsutrustningen är i drift då fordonet framförs inom ett vägtullsom-

råde, och

3. fordonsutrustningen används enligt betalningsförmedlarens anvisningar.
Om en väganvändare inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket, får

betalningsförmedlaren bestämma att väganvändarens fordonsutrustning inte
längre är godkänd.

Vägtull

Om vägtull

16 §

En avgiftsupptagare får inte debitera en väganvändare enligt denna lag

en högre vägtull än den som debiteras motsvarande andra användare av
vägen.

Om en betalningsförmedlares klassificering av ett fordon skiljer sig från

avgiftsupptagarens, ska avgiftsupptagarens klassificering gälla. Detta gäller
dock inte om det visas att avgiftsupptagarens klassificering av fordonet är fel-
aktig.

Betalningsskyldighet

17 §

En betalningsförmedlare som har träffat avtal med en väganvändare

om förmedling av vägtull är, i stället för väganvändaren, betalningsskyldig
för en vägtull som avser ett fordon som är försett med fordonsutrustning till-
handahållen av betalningsförmedlaren. Om en färdvägsdeklaration inte har
skickats, är dock betalningsförmedlaren och väganvändaren solidariskt betal-
ningsskyldiga för vägtullen.

Betalningsförmedlaren är inte betalningsskyldig enligt första stycket om

fordonsutrustningen inte är godkänd och passagen sker efter det att en sådan
förteckning som avses i 7 § 7 har skickats till den berörda avgiftsupptagaren.

18 §

En väganvändares betalning av vägtull till sin betalningsförmedlare

sker med befriande verkan.

background image

5

SFS 2013:1164

Färdvägsdeklarationer

19 §

I vägtullssystem baserade på korthållskommunikation ska en avgifts-

upptagare, eller den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar,
underrätta varje betalningsförmedlare om godkända färdvägsdeklarationer för
deras respektive väganvändare.

20 §

Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en godkänd färd-

vägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation, ska betal-
ningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren om bristen och ge
denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får ske.

Särredovisning

21 §

En myndighet eller en juridisk person som både är avgiftsupptagare

och betalningsförmedlare ska hålla verksamheterna åtskilda och redovisa
dessa separat.

Tekniska krav

22 §

Ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska an-

vändas i systemet ska uppfylla föreskrivna tekniska krav.

23

§

Ett anmält organ ska bedöma om kraven i 22 § är uppfyllda.

En avgiftsupptagare eller ett anmält organ ska bedöma om viss teknisk ut-

rustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtulls-
system.

Förlikningsorgan

24 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara förlikningsorgan.

Förlikningsorganet ska, på begäran av en betalningsförmedlare eller en av-
giftsupptagare, medla mellan parterna

1. om en överenskommelse om rätt för betalningsförmedlaren att verka i

avgiftsupptagarens vägtullsområde inte kan nås, eller

2. vid tvist om en sådan ingången överenskommelse som avses i 1.
Medlingen ska särskilt syfta till att säkerställa att sådana villkor som avses

i 11 § och eventuella särskilda villkor inte är diskriminerande och att de på ett
lämpligt sätt avspeglar parternas kostnader och risker.

Personuppgiftsansvar

25 §

I fråga om behandling av personuppgifter finns bestämmelser i person-

uppgiftslagen (1998:204).

En avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp

vägtullar, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den be-
handling av personuppgifter som en underrättelse enligt 19 § innebär.

En betalningsförmedlare är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som verksamheten innebär.

background image

6

SFS 2013:1164

Vägtullsregistret

26 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett register över

vägtullsområden och betalningsförmedlare (vägtullsregistret).

Den myndighet som avses i första stycket är personuppgiftsansvarig för re-

gistret enligt personuppgiftslagen (1998:204).

27 §

Vägtullsregistret ska ha till ändamål att inom ramen för det europeiska

systemet för elektroniska vägtullar tillhandahålla uppgifter om vägtullsområ-
den och betalningsförmedlare.

Registret ska innehålla uppgifter om betalningsförmedlare som har regist-

rerats enligt 5 § och för varje vägtullsområde uppgifter om

1. avgiftsupptagare,
2. den teknik som används i vägtullssystemet,
3. det geografiska område som omfattas av vägtull,
4. typ av vägtull och vägtullsstruktur,
5. fordon som omfattas av vägtull och parametrar för klassificering av for-

don,

6. krav på färdvägsdeklarationer,
7. områdesdeklarationen, och
8. de betalningsförmedlare som avgiftsupptagaren har ingått avtal om för-

medling av vägtull med.

Tillsyn

28 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att av-

giftsupptagare på enskild väg och betalningsförmedlare följer denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen samt över att den tek-
niska utrustningen i ett vägtullssystem uppfyller föreskrivna krav.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om tillsyn över

behandlingen av personuppgifter.

29 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också rätt att, i den utsträckning det behövs för

tillsynen, på begäran få tillträde till anläggningar, lokaler och andra utrym-
men som har anknytning till användandet av ett elektroniskt vägtullssystem.
Denna rätt omfattar inte bostäder.

30 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till la-
gen ska följas.

Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud enligt denna

lag, får dessa förenas med vite.

31 §

Om det finns skäl att tro att teknisk utrustning som är CE-märkt inte

överensstämmer med de tekniska kraven enligt denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen, ska tillsynsmyndigheten förelägga
tillverkaren, en avgiftsupptagare eller en betalningsförmedlare att

1. endast använda utrustningen på visst angivet sätt,
2. upphöra med användningen av utrustningen, eller

background image

7

SFS 2013:1164

3. återkalla utrustningen.
Om teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med de tek-

niska kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren att se till att utrust-
ningen överensstämmer med kraven.

Ett föreläggande gäller så länge som produkten inte överensstämmer med

de tekniska kraven och får förenas med vite.

Överklagande

32 §

Beslut enligt 5 och 9 §§, en myndighets beslut enligt 23 § andra

stycket samt tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Bemyndiganden

33 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. kraven för registrering som betalningsförmedlare,
2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrust-

ning som ska användas i systemet,

3. parametrar för klassificering av fordon,
4. tillsyn, och
5. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn enligt denna lag och

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014, då lagen (2007:58) om elektro-

niska vägavgiftssystem ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;