SFS 2013:1165 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

131165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1770)
om geografisk miljöinformation;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 3 kap. 18, 19 och 25 §§ och rubriken

närmast före 3 kap. 25 § förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinfor-
mation ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om den svenska infrastruk-

turen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har elek-
tronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan
påverka människors hälsa eller miljön. När det gäller skyldigheter för kom-
muner och enskilda organ är förordningen meddelad

1. med stöd av 7 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation i

fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,

2. med stöd av 8 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om 4 kap.

10–15 §§ och 5 kap. 2 och 3 §§,

3. med stöd av 9 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om 2 kap.

2, 3 och 7 §§, 3 kap. 19 och 21 §§, 4 kap. 1, 2, 4–6 och 8 §§ samt 5 kap. 1 och
4 §§.

I övrigt är förordningen meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ rege-

ringsformen.

3 kap.

18 §

För information om de effekter på människors hälsa eller välbefin-

nande som har ett direkt eller ett indirekt samband med miljöns kvalitet
(geografisk fördelning av dominansen av patologier) ska informationsansvar
fullgöras av

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om olyckor,
2. Socialstyrelsen i fråga om skador, sjukdomar och dödsorsaker,
3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om radiometriska mätningar

samt kemisk sammansättning av grundvatten, mark, havssediment och sjö-
sediment, och

4. Trafikverket i fråga om bullerutbredning för järnvägstrafik och vägtrafik

enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller.

SFS 2013:1165

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1165

19 §

1

För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för av-

fallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vattenför-
sörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra allmän-
nyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

1. Inspektionen för vård och omsorg i fråga om hem för vård eller behand-

ling, äldreboende, sjukhus och vårdcentraler,

2. länsstyrelsen i fråga om
a) områden där dispens har getts från dumpningsförbudet i 15 kap. 33 §

miljöbalken,

b) områden för utvinningsavfall,
c) anläggningar för hantering av farligt avfall som är tillståndspliktiga

enligt miljöbalken,

d) återvinningscentraler och miljöstationer som är tillståndspliktiga enligt

miljöbalken,

e) anläggningar för behandling eller deponering av avloppsslam som är till-

ståndspliktiga enligt miljöbalken, och

f) avloppsreningsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken,
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandstatio-

ner, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,

4. SOS Alarm Sverige AB i fråga om SOS-centraler,
5. Statens skolverk i fråga om skolenheter för förskoleklass, grundskolan,

specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan,

6. Statistiska centralbyrån i fråga om polisstationer, lokaler för förskolan

samt myndighets- och kommunkontor,

7. Svenska kraftnät i fråga om stamnät för el inklusive anläggningar, och
8. Trafikverket i fråga om sådana bullerskydd, erosionsskydd, översväm-

ningsskydd och anläggningar för ras- eller skredvarning som ansluter till
vägar och järnvägar.

Översvämningar, jordskred, laviner, skogsbränder eller andra risker
som uppstår genom naturens inverkan

25 §

För sårbara områden klassificerade efter atmosfäriska, hydrologiska,

seismiska och vulkaniska fenomen, bränder samt andra risker som uppstår
genom naturens inverkan och som på ett allvarligt sätt kan påverka samhället
ska informationsansvar fullgöras av

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om översiktlig

stabilitetskartering och översiktlig översvämningskartering,

2. Statens geotekniska institut i fråga om skredrisker för Göta älvdalen,
3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om berggrund, jordarter,

grundvatten och maringeologi, och

4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vatten-

flödesstatistik.

1 Senaste lydelse 2012:771.

background image

3

SFS 2013:1165

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;