SFS 2013:1166 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

131166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 63 § avfallsförordningen (2011:927) och bilaga

5 till förordningen ska ha följande lydelse.

63 §

1

Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljö-

balken prövas av

1. Havs- och vattenmyndigheten, om dispensprövningen avser dumpning i
a) Sveriges ekonomiska zon, eller
b) något av två eller flera alternativa områden, om områdena inte ligger

inom ett och samma län, och

2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan

inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga som avses i

första stycket 1 b ska myndigheten höra de berörda länsstyrelserna. Läns-
styrelsens beslut enligt första stycket 2 ska skickas till Havs- och vattenmyn-
digheten.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, plat-

sen och sättet för dumpningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:136.

SFS 2013:1166

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1166

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 5

2

I denna bilaga finns en förteckning över de krav som ska vara uppfyllda för
att olika slag av avfall ska upphöra att vara avfall i enlighet med 15 kap. 1 §
tredje stycket miljöbalken.

Skrot av järn, stål eller aluminium

I fråga om avfall i form av skrot av järn, stål eller aluminium anges kraven i
rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fast-
ställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Krossglas

I fråga om avfall i form av krossglas anges kraven i kommissionens förord-
ning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fast-
ställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Kopparskrot

I fråga om avfall i form av kopparskrot anges kraven i kommissionens förord-
ning (EU) nr 715/2013 av den 25 juli 2013 om kriterier för när kopparskrot
upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/
EG

3.

2 Senaste lydelse 2013:62.

3 EUT L 201, 26.7.2013, s. 14 (Celex 32013R0715).