SFS 2013:1167 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

131167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § kommunallagen

(1991:900)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har

den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år

i följd före valdagen.

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har också

en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2013:1167

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013