SFS 2013:1168 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

131168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 17 a och 20 a §§ förordningen (1997:1275) om

anställningsstöd ska ha följande lydelse.

17 a §

1

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin lämnas under högst 12 månader.

För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i anställning

med särskilt anställningsstöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden
får, trots det som sägs i 5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare
en period om högst 12 månader.

20 a §

2

Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbets-

givaren eller till den som har kostnaden för handledningen under inlednings-
vis tre månader med högst 50 kronor per dag. För anställningar där det sär-
skilda anställningsstödet förlängts enligt 17 a § lämnas inte något ekonomiskt
stöd för kostnader för handledning.

För den som anvisats till en anställning med särskilt anställningsstöd och

deltar i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre lämnas i stället ekonomiskt stöd
för kostnader för handledning under tre månader med högst 150 kronor per
dag och därefter med högst 100 kronor per dag. För anställningar där det sär-
skilda anställningsstödet förlängts enligt 17 a § lämnas ekonomiskt stöd för
kostnader för handledning med högst 100 kronor per dag.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:420.

2 Senaste lydelse 2011:1531.

SFS 2013:1168

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013