SFS 2013:1169 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

131169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om
jobb- och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordning (2007:414) om jobb- och utveck-

lingsgarantin ska ha följande lydelse.

7 §

1

Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar

längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvud-
sak omfatta

– kartläggning,
– jobbsökaraktiviteter med coachning, och
– förberedande insatser.
Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta
– arbetspraktik,
– arbetsträning, och
– förstärkt arbetsträning.
Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som den enskilde tar del av i

fas två så att fas tre kan inledas i så nära anslutning som möjligt till den dag då
den enskilde har haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450 dagar.
Deltagare i fas tre ska som huvudregel sysselsättas hos anordnare som för-
medlas av Arbetsförmedlingen. Deltagare kan i begränsad omfattning även ta
del av insatser som motsvarar programmen enligt 1 § förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. En sådan insats får dock
endast ges om det bedöms att deltagaren genom insatsen skulle få väsentligt
förbättrade möjligheter att få ett arbete. Arbetsförmedlingen ska ansvara för
att deltagaren får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.

Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år. Arbetsförmed-

lingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och deltagaren för att
bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att övergå till arbete. Innan
sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas upp och deltagarens ar-
betsutbud fastställas på nytt.

1 Senaste lydelse 2010:1464.

SFS 2013:1169

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1169

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;