SFS 2013:1170 Förordning om ändring i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

131170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:408) om
mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 6–8 §§ och rubriken närmast före 6 § förord-

ningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invand-
rare ska ha följande lydelse.

Anvisning av bosättning i en kommun

6 §

Arbetsförmedlingen ska när det finns behov anvisa bosättning i en kom-

mun till en nyanländ som har rätt till en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om uppe-
hållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716). Anvisning får också göras innan det är klarlagt att den nyanlände
har rätt till en etableringsplan. Anvisningen ska avse en kommun som har
träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning.
En nyanländ som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en annan
kommun än den som han eller hon bor i.

En nyanländ får anmäla behov av bosättning i en kommun till Arbetsför-

medlingen senast sex månader från den dag då han eller hon beviljades uppe-
hållstillstånd.

Arbetsförmedlingen prövar om det finns behov av anvisning för bosättning

i en kommun. Vid en sådan prövning och vid valet av bosättningskommun
ska Arbetsförmedlingen beakta

1. vad som har framkommit vid etableringssamtal, och
2. förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.
En anvisning ska även anses omfatta andra nyanlända som ingår i samma

hushåll som den som anvisas bosättning i en kommun enligt första stycket.

7 §

Migrationsverket ska anvisa bosättning i en kommun till nyanlända som

har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).
Detsamma gäller nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och
som har behov av anvisning för bosättning i en kommun. Anvisningen ska
avse bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en läns-
styrelse om mottagande för bosättning.

SFS 2013:1170

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1170

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 §

En anvisning för bosättning i en kommun ska göras snarast möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)