SFS 2013:1171 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

131171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2002:546) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha
följande lydelse.

10 §

2

Uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänst-

lagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
(2005:716) får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133.

2 Senaste lydelse 2011:545.

SFS 2013:1171

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013