SFS 2013:1172 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

131172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i valförordningen (2005:874);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till valförordningen (2005:874)

1 ska ha

följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:1279.

SFS 2013:1172

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1172

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför avsedda utrymmen,
förses endast med sådana uppgifter som anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

background image

3

SFS 2013:1172

Baksida

background image

4

SFS 2013:1172

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:

1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedelns framsida:
a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 milli-

meter,

b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedelns baksida:
a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

background image

5

SFS 2013:1172

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margi-
naler som anges där.

background image

6

SFS 2013:1172

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 156×123 millimeter och vara utformade enligt
följande:

background image

7

SFS 2013:1172

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utfor-
made enligt följande:

background image

8

SFS 2013:1172

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara ut-
formade enligt följande:

;