SFS 2013:1173 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

131173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1388) om vatten-

verksamhet m.m.

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 § ska betecknas 5 §,
dels att den nya 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 4–4 c §§, samt

närmast före de nya 4 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Mark-

avvattningssakkunnig”.

Förbud mot markavvattning

4 §

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvatt-

ning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms,
Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i
Hallands län utom Hylte kommun.

4 a §

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvatt-

ning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs,
Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs,
Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kom-
muner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar.

4 b §

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markav-

vattning gäller i områdena

1. Dalälven–Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands

län,

2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län,
3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län, och
4. Kilsviken i Västra Götalands och Värmlands län.
En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns

tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

1 Senaste lydelse av bilagan 2003:433.

SFS 2013:1173

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1173

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 c §

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markav-

vattning gäller i områdena

1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,
2. Gustavsmurarna–Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,
3. Aloppkölen, Gullhög–Tönningfloarna, Oldflån–Flån, Tysjöarna och

Ånnsjön i Jämtlands län,

4. Kävsjö–Store Mosse i Jönköpings län,
5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden,

Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávva-
vuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)–Laisdalen och Vasikkavuoma i Norr-
bottens län,

6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Väster-

bottens län,

7. Mossaträsk–Stormyran och Sulsjön–Sulån i Västernorrlands län,
8. Svartåområdet i Västmanlands län, och
9. Getapulien–Grönbo i Örebro län.
En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns

tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tillståndsprövning av markavvattning

5 §

2

En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljö-

balken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i
22 kap. 1 § första stycket 1–5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska
tillämpas i fråga om ansökningen. Det som där sägs om mark- och miljödom-
stol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt

6 kap. 8 § miljöbalken samt 7 § förordningen (1998:905) om miljökonse-
kvensbeskrivningar. Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare
tid än fyra veckor efter det att kungörelsen var införd.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en an-

sökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken. Bestämmelser om undantag i vissa fall
från skyldigheten att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning finns i 2 § för-
ordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2010:961.