SFS 2013:1175 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

131175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet,

Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads
universitet, Linnéuniversitetet, �rebro universitet, Mittuniversitetet och
Malmö högskola ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2009:1222.

SFS 2013:1175

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013