SFS 2013:1175 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

131175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet,

Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads
universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet och
Malmö högskola ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2009:1222.

SFS 2013:1175

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013