SFS 2013:1176 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

131176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § förordningen (1993:1153) om redo-

visning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1 ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

en högskolas studieregister till

1. en annan högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för urval

eller studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i sam-
band med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen, eller om
uppgifterna behövs för utbildningssamarbete eller annan överenskommen
samverkan mellan högskolorna,

2. ett lärosäte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får lämnas ut
till en högskola enligt 1,

3. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande och

utbetalning av studiestöd,

4. Universitets- och högskolerådet eller något annat organ som biträder

högskolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning,
om uppgifterna behövs för att genomföra arbetet,

5. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
6. en annan myndighet, om uppgifterna behövs för att handlägga ärenden

om utfärdande av yrkeslegitimation eller meddelande av annan behörighet för
ett yrke,

7. en myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i Schweiz under samma förutsättningar som uppgifter får läm-
nas ut till svenska myndigheter enligt denna paragraf,

8. en studentkår som har sådan ställning enligt beslut av högskolan enligt

4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) eller en nation som har sådan ställning
enligt 4 kap. 15 § högskolelagen, om uppgifterna rör en students registrering
på kurser och behövs för att studentkåren eller nationen ska kunna bestämma
om han eller hon har rätt att vara medlem i studentkåren eller nationen,

9. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv, och

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2012:713.

SFS 2013:1176

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1176

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

10. Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för

miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, om uppgifterna behövs för beviljande av medel för
forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)