SFS 2013:1177 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

131177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och högskolor ska införas en ny paragraf, 3 a §, av
följande lydelse.

3 a §

Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får utbildning

enligt 4 § polisutbildningsförordningen (1999:740) bedrivas som uppdrags-
utbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen får ges av en hög-
skola på uppdrag av svenska staten.

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:1177

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013