SFS 2013:1174 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

131174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7, rskr. 2013/14:54.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

75. European
Spallation Source Eric

Avtal mellan Sveriges
regering och European
Spallation Source Eric

3 Senaste lydelse 2013:445.

SFS 2013:1174

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013