SFS 2013:1178 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

131178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1997:835) om arbetslöshets-

försäkring ska införas en ny paragraf, 13 §, samt närmast före 13 § en ny
rubrik av följande lydelse.

Ersättning vid korttidsarbete

13 §

1

Ersättning till en sökande som deltar i korttidsarbete får lämnas för tid

som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Tidigare 13 § upphävd genom 2003:1110.

SFS 2013:1178

Utkom från trycket
den 21 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013