SFS 2013:1158 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

131158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (2001:183)

om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröst-
ningar ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

När det gäller en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas

uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort,
fastighetsbeteckning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invand-
ring. För en person som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom uppgift om
tidpunkt för utvandring och för anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837)
behandlas.

4 §

3

När det gäller en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas

uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort,
medborgarskap, födelseort samt partibeteckning och övriga uppgifter som av-
ses i 6 kap. 1–3 §§ vallagen (2005:837) på valsedlar där personen är upp-
tagen.

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Senaste lydelse 2005:846.

3 Senaste lydelse 2005:846.

SFS 2013:1158

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013