SFS 2013:200 Förordning om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

130200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till finansiering av svensk film i
enlighet med 2013 års filmavtal;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till finansiering

av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal.

2 §

Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna förordning av

Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Statsbidrag får ges i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidrag

3 §

Det övergripande ändamålet med statsbidrag enligt denna förordning är

att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft, så-
väl nationellt som internationellt, samt en stark och dynamisk filmbransch.
Produktionen ska vara präglad av både kontinuitet och förnyelse.

4 §

I denna förordning avses med

långfilm: film som har en visningstid om minst 70 minuter och i tekniskt

hänseende är av sådan kvalitet att den kan visas på biograf,

producent: fysisk person, bolag eller annan juridisk person som verkställer

och har det ekonomiska och konstnärliga huvudansvaret för produktionen av
en film genom att finansiera, spela in, färdigställa och exploatera den och som
därigenom förvärvar och ansvarar för de rättigheter som ingår i filmverket,

etablerad producent: producent som har producerat antingen minst två

långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm och en dramaserie och som
är professionellt verksam i film- och tv-branschen samt knuten till ett produk-
tionsbolag som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksam-
het,

svensk film: film som har en svensk producent och där den svenska insatsen

av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse eller, om filmen inte har en
svensk producent, uppfyller de krav som framgår av den europeiska konven-
tionen av den 2 oktober 1992 för samproduktion av filmverk,

1 Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106 och prop.
2012/13:22, bet. 2012/13:KrU2, rskr. 2012/13:112.

SFS 2013:200

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:200

svensk producent: en person som vid tiden för ansökans beviljande är bo-

satt i Sverige eller ett bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk per-
son som är registrerad i landet vid tiden för ansökans beviljande,

konvergerade medier: nyskapande projekt utvecklade för att generera

unika audiovisuella produkter anpassade för spridning i skilda medier och på
olika plattformar,

avtalet: 2013 års filmavtal,
avtalspart: part i 2013 års filmavtal,
egeninsats: det intäktsberättigade privatkapital från svensk finansiär som

ingår i filmens finansiering,

öppna visningar: filmvisning på biograf för allmänheten utan andra krav än

betald biljett,

mindre och medelstora orter: kommun med upp till 250 000 invånare.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §

Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Statsbidrag till produktionsstöd

6 §

Produktionsstöd är

1. förhandsstöd till långfilm,
2. förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm,
3. förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm,
4. stöd till konvergerade medier,
5. utvecklingsstöd,
6. stöd till dramaserier,
7. publikrelaterat stöd,
8. producentstöd,
9. stöd till regionala produktionscentrum, och
10. stöd till internationella samproduktioner.

7 §

En förutsättning för att en film ska få produktionsstöd är att filmen kan

visas med svensk text.

Förhandsstöd

8 §

För att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attrak-

tionskraft får förhandsstöd ges till långfilm, barn- och ungdomsfilm och kort-
och dokumentärfilm samt stöd till konvergerade medier, utveckling och dra-
maserier. Stöden får ges till en producent som del av finansiering av filmpro-
duktion, men endast till projekt som har en etablerad producent knuten till sig.

Undantag från kravet på etablerad producent får medges av Stiftelsen

Svenska Filminstitutet när det gäller stöd till barn- och ungdomsfilm som är
kortare än 70 minuter, kort- och dokumentärfilm, konvergerade medier och
utveckling.

Filminstitutet får bevilja stöd till en producent som inte uppfyller kravet på

etablerad producent om det finns särskilda skäl.

background image

3

SFS 2013:200

9 §

Förhandsstöd får ges till projekt där producenten kan redovisa en ambi-

tiös plan för filmens spridning i olika visningsformer. Om producenten i pla-
nen anger att filmen också ska visas i tv, på videogram eller i annan visnings-
form ska det vid bedömningen beaktas om filmen förutsätts visas i de i avtalet
medverkande tv-företagens kanaler eller om den visas eller sprids genom nå-
gon annan avtalspart.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får medge undantag från kravet på plan

för visning och spridning så att yngre och nya filmskapare ges möjlighet att
utveckla sina färdigheter, främst genom stöd till kortfilm.

10 §

Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av mindre betydelse

med de villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördra-
get på stöd av mindre betydelse

2 och av 18�20 §§ förordningen (1988:764)

om statligt stöd till näringslivet.

11 §

Utvecklingsstöd får ges som

1. projektstöd till manusförfattare, producenter och regissörer,
2. stöd till fortbildning för etablerade filmskapare, och
3. företagsstöd till producenter.
Företagsstöd enligt första stycket 3 får endast beviljas produktionsbolag

som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet. Bolaget
ska

1. ha en väl utvecklad produktionsverksamhet för regelmässig film- eller

tv-produktion, eller

2. kunna uppvisa en väl utarbetad och långsiktig plan för såväl produk-

tionsverksamhet som bolagets utveckling generellt.

Företagsstöd till en producent får ges med 800 000�1 200 000 kronor varje

år. Av stödet ska 80 procent användas till optioner och manusutveckling och
20 procent för att täcka producentens egna kostnader för utveckling och fi-
nansiering av ett filmprojekt.

12 §

Stöd till dramaserier får ges för kvalitativa dramaproduktioner om

minst tre avsnitt om minst 44 minuter vardera. Stöd ska i första hand avse ut-
veckling.

Stöd kan endast ges till producenter som kan redovisa en ambitiös plan för

dramaseriens spridning.

Publikrelaterat stöd

13 §

För att stärka och underlätta finansiering av ny svensk film får publik-

relaterat stöd ges till svenska långfilmer som visas på öppna visningar på
svenska biografer. Stödet får ges till producenter och baseras på filmens brut-
tobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

För film som är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stö-

det motsvara högst 50 procent av bruttobiljettintäkterna. För film som inte till
någon del är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet
motsvara högst 75 procent av bruttobiljettintäkterna. Utvecklingsstöd räknas
inte som förhandsstöd i detta sammanhang.

2 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

4

SFS 2013:200

Publikrelaterat stöd till barnfilm får motsvara 100 procent av filmens bil-

jettintäkter.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får vid behov justera procentsatserna och

fastställa ett maxbelopp för de olika filmkategorierna med beaktande av till-
gängliga medel. Filminstitutet ska då sträva efter största möjliga tydlighet och
framförhållning för att underlätta planeringen av nya filmprojekt.

14 §

Publikrelaterat stöd ska betalas ut till dess att producenten fått återbe-

talning med en av Stiftelsen Svenska Filminstitutet beslutad procentsats av
fastställd egeninsats.

Som egeninsats får endast intäktsberättigad finansiering genom privatkapi-

tal eller finansiering av i avtalet medverkande tv-företag räknas.

Vid fastställande av vid vilken tidpunkt som producenten ska anses ha fått

full ersättning för egeninsatsen ska hänsyn tas till att 25 procent av filmens
bruttobiljettintäkter kan beräknas tillfalla producenten vid sidan av stödet.

Producentstöd

15 §

För att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat kapital som investe-

ring i ett eller flera framtida filmprojekt får producentstöd ges på bruttobiljett-
intäkter mellan 1 700 000 kronor och 3 300 000 kronor. Stödet tillgodoräknas
det produktionsbolag som är huvudproducent.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får för barn- och ungdomsfilm besluta att

producentstöd kan lämnas på bruttobiljettintäkter som understiger 1 700 000
kronor.

16 §

Producentstödet beräknas i enlighet med reglerna om publikrelaterat

stöd. Stödet kan dock motsvara högst 65 procent av bruttobiljettintäkterna.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet får vid behov justera procentsatsen med be-
aktande av tillgängliga medel.

17 §

Stödet ska fonderas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet för produk-

tionsbolagets räkning på ett särskilt upprättat klientmedelskonto och omfattas
inte av regler om återbetalning.

Produktionsbolaget har rätt att få tillgång till medlen som investeringskapi-

tal i ett eller flera framtida filmprojekt. Medlen betalas ut när produktionsbe-
slut för en ny film fattats och lämnas med det belopp som produktionsbolaget
själv investerar i filmen, enligt undertecknat samproduktionsavtal för den ak-
tuella filmen, dock högst det belopp som fonderats för produktionsbolagets
räkning för en film.

Om produktionsbolaget inte använt medlen för en viss film inom fem år

från sista insättning, återgår medlen till Filminstitutet för fördelning som
publikrelaterat stöd.

Filminstitutet får förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Stöd till regionala produktionscentrum

18 §

För att stärka långfilmsproduktion i regionerna får stöd ges till de regi-

onala produktionscentrum som Stiftelsen Svenska Filminstitutet bestämmer.
För stöd krävs att bidrag lämnas från ett landsting, en kommun eller en annan
huvudman med ett belopp som minst motsvarar det stöd som lämnas.

background image

5

SFS 2013:200

Såväl stödet som medlen från annan huvudman ska användas till produk-

tionsinsats i barn- och ungdomsfilm. Medlen ska ges som stöd och får inte in-
vesteras i filmproduktioner.

Stöd till internationella samproduktioner

19 §

För att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska

produktionsbolag och öka möjligheterna till internationell finansiering får
stöd ges till internationella samproduktioner. Stödet ges till produktionsbolag
och kan högst vara 80 procent av den svenska finansieringen.

I övrigt är bestämmelserna om produktionsstöd tillämpliga.

Statsbidrag till distribution och visning av svensk film

20 §

Stöd till distribution och visning är

1. lanseringsstöd,
2. stöd till parallelldistribution, och
3. biografstöd.

21 §

Lanseringsstöd, stöd till parallelldistribution och biografstöd ska i till-

lämpliga delar vara teknikneutrala.

Lanseringsstöd

22 §

För att öka synligheten för svensk film får lanseringsstöd ges för bio-

graflansering av svensk långfilm. Stöd får ges efter behovsprövning till distri-
butör av svensk långfilm med ett belopp som motsvarar distributörens ekono-
miska insats, dock högst 500 000 kronor. Stödbeloppet fastställs av Stiftelsen
Svenska Filminstitutet före filmens premiär.

Om det med hänsyn till tillgängliga medel eller omständigheterna i övrigt

finns särskilda skäl, får Filminstitutet fastställa stödbeloppets storlek på annat
sätt än det som följer av första stycket. Filminstitutet ska då beakta behovet av
lansering som leder till att filmpremiärerna sprids över året.

Parallelldistribution

23 §

För att öka tillgången till aktuella filmer får stöd till parallelldistribu-

tion ges till en distributör. Stödet ska täcka faktiska kostnader för framtagning
av filmkopior eller digitala kopior, kostnader för att hämta hem filmkopior
(hemtagningskostnader) och textning. Parallellkopiorna ska komplettera och
inte ersätta distributörens egna kopior.

Stöd till parallelldistribution i mindre orter ska även innefatta filmer med

små lanseringsresurser.

Biografstöd

24 §

För att stärka biografstrukturen utanför de största städerna och öka

spridningen av svensk film i hela landet får biografstöd ges.

Biografstöd får omfatta stöd till
1. biografägare för öppna visningar av svensk film,
2. biografägare för publikarbete,

background image

6

SFS 2013:200

3. biografägare för upprustning av biografer, och
4. sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskatt-

skyldiga.

Vid fördelning ska behov hos biografer i mindre och medelstora orter och

biografer som kompletterar övriga biografers utbud särskilt beaktas.

25 §

Stöd till biografägare för publikarbete får ges för att

1. utveckla biografens roll som kulturell mötesplats,
2. långsiktigt öka biobesöken i hela landet, och
3. stimulera kommunens intresse och engagemang i biografens framtid.

26 §

Stöd till upprustning av biografer får ges för att ge biografer en teknisk

standard som bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora
orter bevaras och förstärks samt till att det blir en likvärdig teknisk biograf-
standard över hela landet.

27 §

Stöd till sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mer-

värdesskattskyldiga får ges för att kompensera kostnader för mervärdesskatt
som åläggs biografanordnare som saknar avdragsrätt.

Stöd kan sökas av sammanslutningar av ideella föreningar som i egen regi

eller genom anslutna medlemmar regelbundet anordnar biografföreställningar
eller av föreningsägda biografer som inte tillhör någon sammanslutning.

Kompensationen gäller kostnader för mervärdesskatt avseende filmhyror

och fraktkostnader.

Stöd till internationell lansering av ny svensk film

28 §

För att främja svensk film i utlandet får stöd ges till internationell lan-

sering av ny svensk film. Stödet får ges till distributörer och producenter.

Ansökan om statsbidrag

29 §

Ansökan om statsbidrag ska göras till Stiftelsen Svenska Filminstitu-

tet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om den sökande,
2. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive budget,
3. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, och
4. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.
Till ansökan om stöd till konvergerade medier ska det fogas uppgifter om

eventuellt andra offentliga bidrag som den sökande fått under de senaste tre
åren.

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska producenten anmäla fil-

men tidigast sex månader före inspelningsstart, dock senast före filmens bio-
grafpremiär. Film som beviljats produktionsstöd anses som anmäld i och med
att beslut om produktionsstöd har fattats.

Prövning av ansökningar om statsbidrag

30 §

Inkomna ansökningar om statsbidrag ska prövas vid det antal tillfällen

per år som Stiftelsen Svenska Filminstitutet bestämmer.

background image

7

SFS 2013:200

31 §

Sökande av förhandsstöd ska ha möjlighet att presentera samma pro-

jekt för bedömning av flera konsulenter.

Redovisning

32 §

Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för Stiftelsen Svenska

Filminstitutet hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som
Filminstitutet behöver för uppföljning och utvärdering. En revisor ska på mot-
tagarens uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för
bidraget har följts.

33 §

De regionala produktionscentrum som får stöd ska senast den 1 mars

varje år, med början den 1 mars 2014, skriftligen redovisa till stiftelsen hur
stödet fördelats och använts föregående år.

Regionala produktionscentrum ska vid samma tillfälle även redovisa hur

stöd fördelats mellan män och kvinnor i enlighet med målen för avtalet.

�&terbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till
långfilm

34 §

�&terbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till långfilm ska

påbörjas när intäkterna överstiger det belopp som motsvarar producentens
och andras investeringar som berättigat till intäktsandelar, inkluderat ett på-
slag om 35 procent av godkänd finansiering. �&terbetalning ska ske med en
andel som motsvarar stödets totala andel av produktionskostnaden.

Underlag för återbetalning är samtliga intäkter från alla länder och alla vis-

ningsformer. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till Stiftelsen
Svenska Filminstitutet. �&terbetalningsskyldigheten upphör när stödet har
återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

�vriga bestämmelser om återbetalning av publikrelaterat stöd och för-

handsstöd till långfilm fastställs av Filminstitutet.

�vrigt om återbetalning och återkrav

35 §

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett beviljat bidrag tills

vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter.

36 §

Mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat

sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt el-

ler med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
4. den som mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i

32 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

37 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 36 §, ska Stif-

telsen Svenska Filminstitutet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidra-

background image

8

SFS 2013:200

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

get. Om det finns särskilda skäl för det, får Filminstitutet besluta att efterge
kravet helt eller delvis.

�verklagande

38 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 35 § får
dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. Bidrag enligt förordningen

lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)