SFS 2013:201 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

130201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten

dels att 6, 16, 16 a, 16 c och 16 d §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 6 b och 7 a §§

av följande lydelse.

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

6 §

1

Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta

en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter
och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast trettio dagar
från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock
upprättas tidigare.

Första stycket gäller inte om en etableringsplan ska upprättas enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplaner-

nas innehåll och om hur de ska följas upp.

6 a §

Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan eller etablerings-

plan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka
åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som
får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en
gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor

efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter.

6 b §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrappor-

ten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas.

1 Senaste lydelse 2010:1129.

SFS 2013:201

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:201

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 a §

Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete

om det behövs för att

1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, eller
2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och

aktivt söker arbeten.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös

ska anvisas att söka arbeten.

16 §

2

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan

och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbets-
sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning

1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar

arbetslösheten enligt 43�43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring, eller

2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller

11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en

sökande inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen
eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad
tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett
nytt besök eller en ny kontakt.

16 a §

3

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan

när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersätt-
ning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

16 c §

4

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en

underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla.

16 d §

5

Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande

om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrät-
telsen.

Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld

som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande
informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkrings-
kassan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och

16 a §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:905.

3 Senaste lydelse 2007:418.

4 Senaste lydelse 2007:905.

5 Senaste lydelse 2007:905.