SFS 2013:202 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

130202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:836) om arbetslös-

hetskassor

dels att 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast

före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

�&terbetalning av statsbidrag

8 a §

Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag en-

ligt 94�94 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget
betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande.

När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka

hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av statsbidra-
get senast i anslutning till den enskildes återbetalning av ersättningen. När
den som har fått felaktig arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala till-
baka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshets-
kassan betala tillbaka statsbidraget senast i anslutning till att den prövat frå-
gan om den enskildes återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt
felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalnings-
skyldighet för statsbidrag.

I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan att vara berätti-

gad till det eller med för högt belopp, ska kassan betala tillbaka hela eller den
felaktiga delen av statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt fel-
aktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget beta-
las tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

23 §

1

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna för-
ordning som rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkstäl-
ligheten av lagen om arbetslöshetskassor och av denna förordning som be-
hövs.

1 Senaste lydelse 2007:888.

SFS 2013:202

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:202

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag

ska tillämpas även på fall där återbetalningsskyldighet har uppkommit före
ikraftträdandet.

3. Om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag har passerats vid lagens

ikraftträdande, ska återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)