SFS 2013:203 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

130203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska införas en
ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Begränsningarna i 9�10 §§ för vilka personuppgifter som får be-

handlas i en databas gäller inte uppgifter som har lämnats av den arbetssö-
kande i en aktivitetsrapport enligt förordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:203

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013