SFS 2013:204 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

10 §

1

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
� Inspektionen för vård och omsorg,
� Justitiekanslern,

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:49.

SFS 2013:204

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:204

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Industrigarantilån

75

Inspektionen för vård och omsorg

58, 133

Investeringar

9, 90

Småföretagsstöd

75

Socialstyrelsen

31, 58, 123

Statens energimyndighet

9

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

2 Senaste lydelse 2012:812.

40. tillståndsgivning vid sådan miljö-
farlig verksamhet som avses i 9 kap.
6�6 b §§ miljöbalken och för hante-
ring av farligt avfall enligt avfalls-
förordningen (2011:927) eller mot-
svarande äldre föreskrifter samt till-
syn över miljöfarlig verksamhet och
hantering av farligt avfall enligt
miljöbalken och miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsynsverk-
samheten om intresset av allmän känne-
dom om förhållande som rör männi-
skors hälsa, miljön eller redligheten i
handeln eller ett liknande allmänintresse
har sådan vikt att uppgifterna bör läm-
nas ut