SFS 2013:205 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

130205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 11 och 12 §§ jaktförordningen (1987:905)

1 ska

ha följande lydelse.

11 §

2

Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas.

Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU-land, Turkiet el-

ler ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet får dock användas om
produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett
sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket prövar efter samråd med Statens jordbruksverk frågor om

godkännande av fångstredskap. Naturvårdsverket är när det gäller fångstred-
skap behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa
nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan med-
lemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG

3.

Den som ansöker om godkännande ska betala en avgift enligt föreskrifter

som meddelas av Naturvårdsverket.

12 §

4

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. tillstånd, anmälan, kunskapskrav eller andra villkor för användande av

fångstredskap,

2. vittjande av fångstredskap,
3. befogenhet för länsstyrelsen att i det enskilda fallet ge tillstånd till an-

vändande av vissa fångstredskap, och

4. krav för att en typ av fångstredskap ska kunna godkännas enligt 11 §.
Naturvårdsverket får även bevilja undantag i det enskilda fallet från kravet

på att fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas. Naturvårds-
verket får meddela föreskrifter om de fall då undantag får beviljas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2013.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2007:486.

3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 21-29 (Celex 32008R0764).

4 Senaste lydelse 2002:551.

SFS 2013:205

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:205

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)