SFS 2013:208 Elförordning

130208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Elförordning;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till ellagen

(1997:857).

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i ellagen (1997:857).

3 §

Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § el-

lagen (1997:857) och handlägga de frågor som anges i denna förordning.

Nätkoncession

Regeringens prövning av ansökningar

4 §

I 2 kap. 1 b §, 4 a § andra stycket, 5 § andra stycket, 15 a §, 15 j § andra

stycket, 16 § fjärde stycket, 16 a § tredje stycket och 17 § tredje stycket el-
lagen (1997:857) finns det bestämmelser om att regeringen prövar frågor om
nätkoncession i vissa fall. En ansökan i ett sådant ärende ska ges in till nät-
myndigheten. Nätmyndigheten ska utreda frågan och därefter med eget ytt-
rande överlämna ärendet till regeringens prövning.

Enligt 2 kap. 15 b § tredje stycket ellagen omprövar regeringen en nätkon-

cession som avser en utlandsförbindelse. Av 2 kap. 15 c § ellagen följer att en
ansökan om omprövning även i ett sådant fall ska ges in till nätmyndigheten.

Ansökan om nätkoncession för linje

5 §

En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig och ges in till

nätmyndigheten. Den ska innehålla uppgifter om följande:

1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om led-

ningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges samt upp-
lysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om
behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning
som ansökan avser.

2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.

SFS 2013:208

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:208

3. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta

tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen,
ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.

4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas.
5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt.
6. Det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken.
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) ska ansökan innehålla en miljökon-

sekvensbeskrivning.

6 §

Till ansökningshandlingen enligt 5 § ska följande fogas:

1. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen och en kostnadsbe-

räkning. Beskrivningen ska innefatta bl.a. en ritning över ledningens kon-
struktion och dess anslutning till produktionsanläggning, station eller befint-
lig ledning.

2. Karta över ledningens föreslagna sträckning och beskrivning av den

mark som behöver tas i anspråk för ledningen.

3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till

fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat
sätt berörs av anläggningen.

4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark

för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.

Ansökan om nätkoncession för område

7 §

En ansökan om nätkoncession för område ska vara skriftlig och ges in

till nätmyndigheten. Den ska innehålla följande:

1. En plan över områdets framtida behov av överföring av el.
2. En karta över området.
3. Uppgift om den högsta spänning för området som sökanden vill ha fast-

ställd.

Handläggning av ärenden om nätkoncession

8 §

Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avslås, ska yttrande

inhämtas från

1. Försvarsmakten,
2. länsstyrelser som berörs av ansökan,
3. kommuner som berörs av ansökan,
4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansö-

kan, om ärendet avser nätkoncession för linje,

5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och
6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan.
I ärenden där yttrande inhämtas enligt första stycket ska nätmyndigheten

även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan.

9 §

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrif-

terna i 5�7 §§ eller begära de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet
ska kunna avgöras.

10 §

I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen

(1997:857) ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år efter det att en

background image

3

SFS 2013:208

fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av rege-
ringen enligt 2 kap. 1 b § ellagen, ska beslut meddelas inom fem år efter det
att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.

14 eller 15 § ellagen ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta år
efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska
prövas av regeringen enligt 2 kap. 15 a § ellagen, ska beslut meddelas inom
tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handlägg-

ningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfris-
tens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden
förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

11 §

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns be-

stämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullstän-
dig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

�renden om förhandsmedgivande

12 §

En ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen (1997:857) att

tills vidare under högst tre år använda en starkströmsledning i avvaktan på att
en ansökan om nätkoncession slutligt avgörs ska vara skriftlig och ges in till
nätmyndigheten. Den ska vara åtföljd av en karta där ledningen och till-
hörande anläggningar är utmärkta.

Omprövning av nätkoncession för linje

13 §

En ansökan om omprövning av nätkoncession enligt 2 kap. 15 b § el-

lagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska
innehålla

1. sökandens namn och adress,
2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,
3. uppgift om berörd nätkoncessionshavare, och
4. skälen för ansökan.
Till ansökningshandlingen ska det fogas en karta över den sträckning som

ansökan avser.

�ndring av villkor

14 §

En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession enligt 2 kap.

15 j § ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten.
Den ska innehålla

1. sökandens namn och adress,
2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,
3. gällande villkor,
4. skälen för ansökan, och
5. andra uppgifter som behövs för prövningen.
Till ansökan ska det fogas en karta som anger den ledning eller de led-

ningar som omfattas av nätkoncessionen.

background image

4

SFS 2013:208

Gränserna för en nätkoncession för område

15 §

Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om förutsättning-

arna för att ändra gränserna för en nätkoncession för område enligt 2 kap.
12 § ellagen (1997:857).

God kvalitet på överföringen av el

16 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om de krav som ska vara

uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 9 §
ellagen (1997:857).

Underlag och information om leveranssäkerhet

17 §

Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e § 3 ellagen (1997:857)

ska göras till nätmyndigheten.

18 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap.

9 c § ellagen (1997:857) och om redovisningen och offentliggörandet av
dessa,

2. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,
3. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten, och
4. undantag från kraven i 3 kap. 9 c och 9 d §§ ellagen i fråga om ledningar

som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el.

Ersättning vid inmatning av el

19 §

Ersättning enligt 3 kap. 15 § första stycket ellagen (1997:857) ska be-

räknas enligt följande.

Det värde som avses i 3 kap. 15 § första stycket 1 ellagen ska beräknas uti-

från den minskning av energiförlusterna i nätkoncessionshavarens lednings-
nät som uppstår på grund av att anläggningen matar in el på nätet och ersättas
i förhållande till mängden inmatad el samt till när denna inmatning sker.

Vid beräkning av det värde som avses i 3 kap. 15 § första stycket 2 ellagen

ska följande bedömningsgrunder beaktas:

1. produktionsanläggningens effektleveransförmåga,
2. produktionsanläggningens driftsäkerhet och den överenskommelse som

kan finnas mellan nätkoncessionshavaren och anläggningshavaren om när
produktionsanläggningen planeras vara i drift, och

3. mängden inmatad elektrisk energi och när denna inmatning sker.

Upprättande av en övervakningsplan

20 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 § ellagen (1997:857),
2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap.

17 a § ellagen,

3. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 a § andra

stycket ellagen, och

background image

5

SFS 2013:208

4. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om nätkoncessions-

havare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion
av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b § första
stycket.

Utlandsförbindelser

21 §

Betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt att använda även

utlandsförbindelser med en spänning om 220 kilovolt eller mer till

� Danmark,
� Finland,
� Norge,
� Polen, och
� Tyskland.

Rätt till uppgifter om nättariffer m.m.

22 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nättariff

enligt 4 kap. 11 § tredje stycket ellagen (1997:857), och

2. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen.

Anmälan om skyddsåtgärder

23 §

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana skyddsåtgärder som

avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG

1 till övriga medlemsstater i Europeiska

unionen och till Europeiska kommissionen.

Balansansvar m.m.

24 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b § ellagen

(1997:857),

2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket el-

lagen,

3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen

ska innehålla, och

4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § el-

lagen.

Angivande av elens ursprung

25 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första�fjärde styckena ellagen

(1997:857) ska beräknas och redovisas för elanvändarna,

2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap.

13 § första stycket ellagen, och

1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55 (Celex 32009L0072).

background image

6

SFS 2013:208

3. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 §

andra stycket ellagen.

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnd

26 §

En underrättelse till konsument och ett meddelande till socialnämnd

enligt 11 kap. 4 § första stycket ellagen (1997:857) ska avfattas i enlighet med
bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning.

Bevarande av information

27 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för elleveran-

törer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatin-
strument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.

28 §

En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och

derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instru-
ment till Europeiska kommissionen och nätmyndigheten. Detta gäller dock
endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinforma-
tion enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och be-
varas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 §.

�verklagande

29 §

Nätmyndighetens beslut enligt 3 kap. 20 och 21 §§ ellagen (1997:857)

får överklagas hos regeringen.

30 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då elförordningen

(1994:1250) ska upphöra att gälla.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om ansökningar som har

kommit in till nätmyndigheten före den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

7

SFS 2013:208

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el eller
nätavgift

Eftersom du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften för levererad el i tid
kan överföringen av din el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ella-
gen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor
från det att du har fått del av detta meddelande.

Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den ute-

blivna betalningen.

background image

8

SFS 2013:208

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få
överföringen av el avbruten

1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress och telefon-

nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Konsumentens namn och postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att

förhindra att överföringen av el avbryts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto el-

ler annan anvisning om sättet för betalning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .