SFS 2013:210 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

130210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)

1

dels att 20 a § ska upphöra att gälla,
dels att 16, 20�23, 27 och 35 §§ samt rubrikerna närmast före 20 och 21 §§

ska ha följande lydelse.

16 §

2

Energimarknadsinspektionen ska pröva ärenden enligt 2 kap. 1 a §,

15 § andra och tredje styckena, 16 § första och andra styckena och 17 § första
och andra styckena naturgaslagen (2005:403).

Avgifter och övriga villkor

20 §

3

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om offentliggö-

rande av metoder enligt 6 kap. 1 a § andra stycket naturgaslagen (2005:403)
och offentliggörande av avgifter och övriga villkor enligt 6 kap. 4 § första
stycket i samma lag.

Systembalansansvar

21 §

Swedegas AB ska vara systembalansansvarigt enligt 7 kap. 1 § natur-

gaslagen (2005:403).

22 §

Den som bedriver överföring av naturgas ska hålla Swedegas AB kon-

tinuerligt underrättat om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och
reglerstationer och om sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det
svenska naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas ska också hålla Swedegas AB

underrättat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver överföring av naturgas ska utan dröjsmål underrätta

Swedegas AB om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan
påverka driften av det svenska naturgassystemet.

23 §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

underrättelser enligt 22 §.

1 Senaste lydelse av 20 a § 2011:717.

2 Senaste lydelse 2007:1321.

3 Senaste lydelse 2010:805.

SFS 2013:210

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:210

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

27 §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

underrättelser enligt 7 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403).

35 §

4

Energimarknadsinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 a § och 9 kap. 1 §

naturgaslagen (2005:403) får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartement)

4 Senaste lydelse 2012:338.