SFS 2013:211 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

130211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2007:1119) med in-

struktion för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

2 §

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen

(1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el.
Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen
(1997:288).

3 §

1

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoföringsmyndighet en-

ligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

10. som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier

enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,

11. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och lö-

pande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

12. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

13. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet

med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande el-
handel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

1 Senaste lydelse 2012:513.

SFS 2013:211

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:211

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

14. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer

av förordning (EG) nr 714/2009,

15. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

16. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet,

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifierings-
arbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el
enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering
av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av
behovet att stärka skyddet av denna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartement)