SFS 2013:212 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

130212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1118) med in-

struktion för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

1

Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om för-
sörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar
samt för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263),

2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,
3. inom sitt verksamhetsområde verka för
a) effektiv konkurrens på el- och naturgasmarknaderna,
b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemark-

naderna,

c) att stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjlig-

göra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information,

4. att främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med

Konsumentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kom-
missionens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,

5. att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärme-

marknaderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller till andra åtgär-
der för att främja marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter,

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

d) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1775/2005,

1 Senaste lydelse 2011:719.

SFS 2013:212

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:212

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 2003/54/EG, och

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upp-
hävande av direktiv 2003/55/EG,

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och

naturgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för sam-

arbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering
av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el
och naturgas inom Norden och EU,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el

och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om gällande lag-
stiftning, sina rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av en
tvist.

2 §

2

Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med

1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och

marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna,

2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överföringskva-

litet i elnätet, och

3. Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den ge-

mensamma marknaden för el inom Norden och Europa.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1072.