SFS 2013:216 Lag om ändring i brottsbalken

130216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 8 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

11 kap.

8 §

2

Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om åtal är på-

kallat från allmän synpunkt.

Bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av sär-

skilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2005:242.

SFS 2013:216

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013