SFS 2013:218 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

130218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 13, 15, 16 och 26 §§ aktiebo-

lagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

2

Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad re-

visor, om

1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, eller

2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till han-

del på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

15 §

För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 13 § 1 eller 2 eller

14 § får Bolagsverket besluta att bolaget i stället för en auktoriserad revisor
får utse en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

16 §

I andra bolag än de som avses i 13 och 14 §§ ska en auktoriserad revi-

sor utses till revisor, om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget
begär det vid den bolagsstämma där revisorsval ska ske.

26 §

Om bolagsstämman, trots en begäran enligt 16 §, inte har utsett någon

auktoriserad revisor och om någon aktieägare inom en månad från bolags-
stämman begär det hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen förordna en sådan re-
visor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:834.

SFS 2013:218

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:218

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)