SFS 2013:219 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

130219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen uppfyller

mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att det i stället
för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut
gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder mel-

lan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för in-
täkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag,
liksom förändring av internvinst.

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket ska en auktori-

serad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röstbe-
rättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval ska ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:835.

SFS 2013:219

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:219

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)