SFS 2013:223 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

130223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (2007:1077) med in-

struktion för Revisorsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet

för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet för att på så sätt bi-
dra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information
om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsnämnden ska
1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvali-
ficerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända reviso-

rer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov,
5. föra ett register över auktoriserade och godkända revisorer samt registre-

rade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, godkän-

nande, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsy-
nen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen
av god revisors- och revisionssed, samt

8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet ingriper mot

revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet.

5 §

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfa-

renhet.

Av de andra ledamöterna ska två vara auktoriserade eller godkända reviso-

rer. �vriga ledamöter ska ha erfarenhet från verksamhet som berörs av revision.

Det som sägs i första och andra styckena om vice ordförande och andra le-

damöter tillämpas också på ersättare för dem.

1 Senaste lydelse 2010:1749.

SFS 2013:223

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:223

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)