SFS 2013:225 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller 15

kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten lett till
någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt

lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare till verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, försäkringsföretag, institut för elektroniska
pengar, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, juridiska personer som
anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt
lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

försäkringsaktiebolag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföre-
tag, medlemsbanker, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verk-
samhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen om inlå-
ningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för

utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om
den som ärendet gäller i ärenden som rör banker och försäkringsföretag, samt

3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller god-
känna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i första

stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2011:251.

SFS 2013:225

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:225

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)