SFS 2013:226 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

130226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2�4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22�25 och 29 §§ samt rubriken närmast före

2 § ska ha följande lydelse.

Auktorisation och godkännande

2 §

2

Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och 5 §§

revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsnämnden. Prov för revisors-
examen ska innehålla minst ett skriftligt moment.

3 §

3

Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska

kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med
olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunska-
per i revisionsarbetet.

Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i

svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som aukto-
riserad revisor. Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns utbild-
ning och yrkeserfarenhet.

4 §

4

För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden har

1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller
genomgått annan motsvarande utbildning med godkänt resultat,

2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revi-

sion av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar,
och

3. under två år genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning.
Den praktiska utbildning som avses i första stycket 2 ska under minst två år

ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller
godkänd revisor eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i
en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen
ska ha fullgjorts på samma sätt som har sagts nu eller i en annan stat under

1 Senaste lydelse av 5 § 2009:574.

2 Senaste lydelse 2009:574.

3 Senaste lydelse 2005:5. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2009:574.

SFS 2013:226

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:226

handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behö-
righetsbegränsningar i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som
lämplig att vara handledare.

Vid tillämpningen av första stycket 3 ska 60 högskolepoäng anses mot-

svara ett år.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon

har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt för-
sta och andra styckena inte är uppfyllda.

7 §

5

En ansökan om auktorisation eller registrering görs skriftligen hos

Revisorsnämnden. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation,
godkännande eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

8 §

6

En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehålla

1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från

en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en

annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-

äldrabalken,

4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och
5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag

för uppgifter om registernummer.

10 a §

7

Om Revisorsnämnden begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg

eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt,
ska nämnden godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES.
Revisorsnämnden får begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet
till svenska.

15 §

8

Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om

1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum,

2. bostadsadress och tjänsteadress, samt
3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress och webb-

plats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgift om
1. firma, organisationsnummer och bolagsform,
2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända re-

visorer i bolaget,

5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,

5 Senaste lydelse 2009:574.

6 Senaste lydelse 2009:574.

7 Senaste lydelse 2009:1147.

8 Senaste lydelse 2009:574.

background image

3

SFS 2013:226

6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare

samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller uppgift om var denna
information finns tillgänglig, och

7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk

som det registrerade revisionsbolaget eller uppgift om var denna information
finns tillgänglig.

Om en revisor är registrerad eller ett registrerat revisionsbolag är registrerat

i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsnämndens register inne-
hålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen
samt, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbola-
gets utländska registernummer.

Första�tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgif-

ter om revisorer från tredjeland.

16 §

9

En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland

ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som fram-
går av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig före-
trädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, revi-
sorn från tredjeland.

När Revisorsnämnden har meddelat beslut om upphävande av auktorisa-

tion, godkännande eller registrering eller meddelat beslut om avslag på ansö-
kan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgifter
om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt ef-
ter det att beslutet vunnit laga kraft.

22 §

10

Om den som har auktoriserats eller godkänts som revisor har en mot-

svarande auktorisation eller ett motsvarande godkännande i ett annat land
inom EES, ska Revisorsnämnden underrätta behörig myndighet eller organi-
sation i den staten om nämnden har meddelat beslut om upphävande av aukto-
risation eller godkännande eller beslut om varning. Av underrättelsen ska skä-
len för beslutet framgå. Underrättelsen ska ske sedan beslutet vunnit laga
kraft.

23 §

11

För prövning av ansökan om auktorisation, godkännande eller regi-

strering ska sökanden betala en ansökningsavgift på 2 600 kronor.

Om ansökan beviljas, ska revisorn eller revisionsbolaget betala en årsavgift

på 4 300 kronor.

24 §

12

För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden

betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 §
andra stycket, 13 § andra stycket, 16 §, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § an-
dra stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller
bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgifts-
klass 2 ska tillämpas.

9 Senaste lydelse 2009:574.

10 Senaste lydelse 2009:574.

11 Senaste lydelse 2009:901.

12 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:574.

background image

4

SFS 2013:226

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

25 §

13

Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av

revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsnämnden bestämmer storleken
på avgifterna.

29 §

14

Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk

och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.

Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om aukto-

risation, godkännande och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revi-
sorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får inne-
hålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild

lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)

13 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:574.

14 Senaste lydelse 2009:574.