SFS 2013:227 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

130227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1998:996) om sysselsätt-

ningsbidrag

1 ska ha följande lydelse.

19 §

2

Sysselsättningsbidrag får endast lämnas om

1. verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö,
2. företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3�13 §§ dis-

krimineringslagen (2008:567),

3. löner och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med det som

följer av tillämpligt kollektivavtal, och

4. sökanden har en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:740.

2 Senaste lydelse 2008:950.

SFS 2013:227

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013