SFS 2013:228 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

130228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1203) om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2006:1203) om redovisning

av fjärrvärmeverksamhet ska ha följande lydelse.

12 §

1

Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem månader efter

räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en godkänd revisor för gransk-
ning enligt 42 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredovis-

ningslagen (1995:1554) eller bokföringslagen (1999:1078) enligt lag eller an-
nan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska årsrappor-
ten i stället granskas av en auktoriserad revisor.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stäl-

let granskas av de revisorer som granskar den årsredovisning som kommunen
upprättar enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:527.

SFS 2013:228

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013