SFS 2013:229 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a kap. 4 § sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

4 a kap.

4 §

3

I en sparbank ska minst en revisor som stämman utsett vara auktorise-

rad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2013:229

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013