SFS 2013:231 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 9 § och 12 kap. 9 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.

9 §

2

Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bo-

lagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor, är bestämmel-

serna om länsstyrelseförordnande i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen
(2005:551) tillämpliga.

12 kap.

9 §

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

kreditmarknadsförening.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:843.

SFS 2013:231

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013