SFS 2013:236 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

130236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska
pengar;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en revisor som utses av

stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.
Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett institut för elektroniska pengar som även driver annan verksamhet än

utgivning av elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § 2 ska lämna separata redo-
visningsuppgifter över den verksamhet som omfattar utgivning av elektro-
niska pengar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

SFS 2013:236

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013