SFS 2013:237 Förordning om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt

130237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:173) om
alkoholskatt;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2010:173) om alkoholskatt

ska ha följande lydelse.

8 §

Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varu-

mottagare, registrerade avsändare och skattebefriade förbrukare ska anmäla
till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkän-

nande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska

även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet
ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansför-
säljning enligt 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av

de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av
sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats
till Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2013:237

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013