SFS 2013:239 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

130239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2010:178) om skatt på energi

ska ha följande lydelse.

8 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varu-
mottagare, registrerade avsändare, lagerhållare och skattebefriade förbrukare
ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkän-

nande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska

även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet
ändras. Detsamma gäller den som säljer bränsle till Sverige genom distansför-
säljning enligt 4 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av

de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av
sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats
till Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2013:239

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013