SFS 2013:241 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

130241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att det i gymnasieförordningen (2010:2039) ska

införas en ny paragraf, 4 kap. 10 a §, av följande lydelse.

4 kap.

10 a §

En huvudman får, utöver de moderna språk som alltid ska erbjudas

enligt 10 §, erbjuda undervisning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande
som ersättning för undervisning i moderna språk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:241

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013