SFS 2013:242 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

130242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 25 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 b, 24 och 35 c §§ fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) och bilagorna 1 a och 5 c till förordningen ska ha
följande lydelse.

1 kap.

7 b §

1

För småhus ingående i lantbruksenhet ska upprättas och tillämpas en

tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden
och värdeordning, FV-tabell L. Denna ska ha samma utformning och klass-
indelning som FV-tabell S utom så tillvida att omräkningsfaktorn för fastig-
hetsrättsliga förhållanden för värderingsenheter utanför grupphusområde för
var och en av klasserna får delas upp på tre intervall för S-nivåfaktorer, näm-
ligen 1,20�4,00, 4,20�7,5 och 8,00�30,00. Vad som sägs i 6 § andra och
tredje styckena om värdena i SV-tabellen är med hänsyn härtill tillämpligt för
småhus på lantbruksenhet när omräkningsfaktorn enligt FV-tabell L bestämts
till 1,0 för normhuset.

FV-tabell L ska utformas, S-nivåfaktorn indelas i intervall och värdefakto-

rerna fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning klassindelas på sätt
som framgår av bilaga 1 a.

24 §

2

För skogligt impediment ska upprättas en tabell över värdet per hektar

(SKI-tabell). Den första kolumnen i tabellen avser Gotlands, Värmlands,
Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbot-
tens och Norrbottens län, den andra kolumnen avser Uppsala, Södermanlands,
Kalmar och Västra Götalands län och den tredje kolumnen avser övriga län.
SKI-tabellen ska utvisa värdet i kronor per hektar av skogligt impediment vid
de olika skogsnivåfaktorer som anges i 19 §.

SKI-tabellen ska utformas och skogsnivåfaktorerna anges på sätt som

framgår av bilaga 5 c.

35 c §

3

Riktvärdena för värderingsenheter omfattande tomtmark för små-

hus, som i fråga om storlek och klassindelningsdata för övriga värdefaktorer

1 Senaste lydelse 2011:444.

2 Senaste lydelse 2010:337.

3 Senaste lydelse 1995:583.

SFS 2013:242

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:242

avviker från normaltomten, bestäms och redovisas, om inte annat föreskrivs i
35 d §, enligt följande formel:

R

V = {[RN + M x (AV - AN)] x B + V x (KN - KV)} x F

där R

V = riktvärdet för värderingsenheten,

R

N = värdet för normaltomten,

M = korrektionsbelopp för avvikande storlek i kronor per kvadratmeter,

A

V = värderingsenhetens storlek, dock lägst 0,5 x AN och högst 2 x AN,

A

N = normaltomtens storlek,

B = belägenhetsfaktorn för den belägenhetsklass, som värderingsenheten till-
hör,

V = korrektionsbelopp i kronor för en avvikande VA-klass,

K

N = normaltomtens VA-klass,

K

V = värderingsenhetens VA-klass, och

F = Nedräkningsfaktorn för den klass av fastighetsrättsliga förhållanden som
värderingsenheten tillhör.

Korrektionsbeloppet M ska anges i hela kronor per kvadratmeter. �versti-

ger detta korrektionsbelopp fem kronor per kvadratmeter ska det dock anges i
hela femtal kronor. Korrektionsbeloppet V ska anges i hela 2 000-tal kronor.
Beräkningen ska ske i den ordning som formeln anger. Efter varje multiplika-
tion avrundas produkten nedåt till helt tusental kronor.

background image

3

SFS 2013:242

Bilaga 1 a

4

TABELLER F�R �&LDERSINVERKAN SO-tabeller L

4 Senaste lydelse 2011:444.

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

4

SFS 2013:242

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

5

SFS 2013:242

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

6

SFS 2013:242

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

7

SFS 2013:242

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 95

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

8

SFS 2013:242

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 100

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

12�

11

10

09

08

07

06

05

04

03

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

9

SFS 2013:242

Bilaga 5 c5

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013 och tillämpas första gången i fråga om

lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering och i fråga om småhusenheter
vid 2015 års allmänna fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

FV-TABELL L

Värde-
ordning

Fastighetsrättsliga förhållanden

Värderingsenhet belägen i
grupphusområde

�vriga värderingsenheter

Klass 1

Klass 2

Klass 1

Klass 2

Klass 3

S-nivå-
faktor
1,20�4,00

S-nivå-
faktor
4,20�7,5

S-nivå-
faktor
8,00�30,00

Klass 1

Klass 2

SKI-tabell

Värdet per hektar för skogligt impediment

Skogsnivåfaktor

Område 1
I, S, U, W, X, Y, Z, AC
och BD län

Område 2
C, D, H och O län

Område 3
T, AB, E, F, G, K, M och
N län

1�2,5

3�3,5

4�5,5

6�10

11�15

16�20

21�25

26�30

32�40

42�

5 Senaste lydelse 2010:337.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013